notulen alg. ledenverg. 2019

Op 23 Juli 2019 is de ALV van de Historische Vereniging Makkinga gehouden in het Grietenijhus te Makkinga.

De zaal was goed gevuld met genodigden, er is geen presentielijst bijgehouden.

De vergadering is zonder vaste agenda gevoerd, de hoofdpunten van het jaar zijn mondeling samengevat door de Secretaris en na de vergadering uitgewerkt (zie jaarverslag elders op de website).

De kascontrole heeft niet plaatsgevonden aanfgezien er een wijziging is geweest van penningmeesters en de boekhouding niet volledig uitgewerkt was om aan de kascontrole aan te bieden. Afspraak is gemaakt dat de kascontrole later zou plaatsvinden en dat het rapport van de kas controle op de website gepubliceerd zal worden. Dit is achteraf niet haalbaar gebleken en de kascontrole van 2018-2019 wordt nu samengevat met die van 2019-2020 en behandeld in de ALV in 2020.

De voorzitster behandeld de lopende zaken en geeft antwoord op diverse vragen uit de zaal

 Na de vergadering is er een spreker en gezellig samenzijn