notulen alg. ledenverg. 2016

Historische Verening Makkinge e.o. Anno 03-03-03

Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 11 April 2016

Aanwezigen; Namens het bestuur de heren Mulder en Dorrepaal (namens het bestuur hebben de dames Bakker en Siegers, alsmede van de heer Stuurman zich afgemeld)

1. Opening De voorzitter dhr. Mulder opent de vergadering met een klop van de hamer en een woord van welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken Van het bestuur hebben de dames Bakker en Siegers, alsmede van de heer Stuurman zich afgemeld. Er is bericht van verhindering ontvangen van; de Fam. Spoelstra, dhr. R. de Vries en mevr. F. Bles.

a). Poterbewaarplaatsen, Er is een van de heer Herrema schriftelijke vraag binnen gekomen om gegevens over “De poterbewaarplaatsen” in Makkinga. Het blijkt dat er in het verleden vergunningen zijn afgegeven voor het aanleggen van poterbewaarplaatsen. Dit in meerdere plaatsen o.a. ook Makkinga. De vraag is of er in het archief van de vereniging informatie aanwezig is over deze poterbewaarplaats(en). De vergadering geeft aan dat er niets meer over is van deze bewaarplaatsen en er in eerste instantie ook geen archiefmateriaal bekend is.

b) ANBI Mededeling: De vereniging heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst voor de ANBI status. Deze status is toegekend, zo kunnen vanaf heden giften aan de HVM in aanmerking komen voor belastingaftrek. Zie ook de informatie op onze website.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering 7 april 2015 De secretaris geeft toelichting op de notulen en neemt de notulen in het kort door. De vergadering herkend zich in de notulen en aldus worden ze vastgesteld.

4. Jaarverslag 2015 De secretaris neemt in het kort het jaarverslag door, door te benoemen welke bijeenkomsten er zijn geweest en verwijst daarbij opnieuw naar de Website.

5. Verslag penningmeester Bij afwezigheid van de penningmeester neemt de voorzitter in het kort het financieel verslag door. (nb ook dit verslag is opgenomen op onze website.)

6. Verslag kascommissie Mevrouw Hofstee en Mevr. Niclolette Hartong. Reserve mevr. Anneke Kooistra. Mevrouw Hofstee doet verslag en meldt dat de kascommissie alles in perfecte orde heeft bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend.

 

7. Benoeming nieuw lid kascommissie Mevr. Roelfje Blaauwbroek - Bloemsma is bereid als reserve op te gaan treden. De kascommissie voor de kascontrole 2017; mevr. Nicolette Hartong, mevr. Anneke Koopstra en als reserve mevr. Roelfje Blaauwbroek'. De voorzitter bedankt mevr. Hofstee voor haar inzet.

8. Bestuursverkiezing Bilateraal gevraagde kandidaten hebben zich niet bereid getoond. Niemand heeft zich willen/kunnen melden en ook staande de vergadering blijkt niemand belangstelling te hebben voor deelname aan het bestuur en/of om aan het bestuur ondersteunende activiteiten te verlenen. Dus is er geen bestuursverkiezing.

9. Presentatie projectplan Mozaïek Makkinga Samen (MMS) Dhr. Teunis Dorrepaal verteld aan de hand van een voorbeeld wat de vereniging voor ogen staat. Het is de bedoeling dat de huidige situatie van de panden in de Makkinga word vastgelegd zodat voor “later” er een compleet beeld ontstaat over de situatie in 2016 t/m 2019. Het is in een project vorm opgezet. Om het financieel ook in orde te laten zijn, is er een subsidie aanvraag ingediend. Het project Mozaïek Makkinga Samen wil ook de veelkleurigheid van de bewoners van Makkinga in beeld brengen. Een forse ambitie. Haalbaar???? Er is subsidie aangevraagd ter bekostiging van het plan. Roely Bakker is bereid de coördinatie op zich te nemen. De vergadering reageert in de zin van; ‘als jullie het leuk vinden om te doen…’

10 Rondvraag -Uitnodiging per post, Mevrouw Blaauwbroek heeft geen computer en verzoekt de uitnodigingen per post te ontvangen. Wil daarvoor de portokosten aan de vereniging betalen. Het bestuur geeft aan dit punt mee te zullen nemen. - MOP feest, Voorzitter vraagt of er belangstelling is om namens de HVM deel te gaan nemen aan de optocht. Niemand wil daaraan meedoen.

11 Sluiting De voorzitter sluit de ledenvergadering af en geeft aan dat na de pauze dhr. Hoogenberg een lezing zal verzorgen.

12 De lezing Na de pauze neemt de heer Sietze Hoogenberg uit Peize ons middels een beamerpresentatie (foto’s) met als thema; “Iens een Makkingaster, altied een Makkingaster” mee naar het Makkinga uit zijn jeugd.

13 Dank en afsluiting, De voorzitter dankt dhr. Hoogenberg voor zijn boeiende lezing en sluit de avond af. ------------------------------------------