Huishoudelijk regelement

1.

Huushooldelik reglement "Historische Verening Makkinge" Doelstelling: De historie van Makkinge en heur omgeving in de meerst roeme zin te achterhaelen, te verbreiden en te beweren, ter    verroeming van et inzicht in geschiedenis van Makkinge en omgeving.

2.

De voertael zal, daor waor meugelik, et Stellingwarfs wezen.

3.

Et bestuur;

Dit zal bestaon uut vuuf personen.
Et vangt an mit de leden van de stuurgroep, die op de eerste algemiene vergeerdering van 3 meert 2003, oftreden, en heur geliek verkiesber stellen.

4.

Taekverdeling: Et bestuur maekt onderling uut, wie van heur veurzitter, sikretaoris en ponghoolder wodt.

5.
Zittingsduur: Een bestuurslid wodt keuzen veur een termien van vuuf jaor, en kan ien keer herkeuzen wodden.

6.

Reuster van oftreden: D'r wodt een reuster van oftreden insteld.

6a.

Et reuster.

7.

Bestuursverkiezing: Et bestuur komt mit een kandidaot, tegenkandidaoten kun heur opgeven, of opgeven wodden
tot een ure veur de anvang van de algemiene ledenvergeerdering.

 8.

Kemmissies: D'r wodt ien keer per jaor in de algemiene vergeerdering een kaskemmissie benuumd; die bestiet uut twie leden; die meugen gien diel uutmaeken van et bestuur; elk jaor moet d'r een ni'j lid toevoegd wodden.

Aandere kemmissies wo'n op veurdracht van et bestuur, deur de algemiene ledenvergeerdering insteld en hier kan dan ok een bepaold budget an toekend wodden, as daor goedkeuring van de algemiene vergeerdering veur verkregen is.

9.

Warkgroepen: Die kun en meugen deur et bestuur, zo vaeke en zo vule as et bestuur neudig acht insteld wodden.

10.

Materieel: Et bestuur beheert et vermogen en legt ien keer jaors verantwoording of in de algemiene ledenvergeerdering.

11. Vergoedings:

Allienig kosten maekt in opdracht van de verening wo'n vergoed. Reiskosten of kilometerkosten kommen nooit veur
vergoeding in anmarking.

12.

Konterbusie       Disse wodt veureerst vaaste steld op vuuf euro per huusholen (meer is vri'jwillig.)
 
13. 

Tieding doen .    Berichtgeving an de leden gaot deur middel van de “Kermobri”. Niet abonnee’s wo'’n van zaekelike
                           gebeurtenissen op ‘'e hoogte steld, dit kan per brief, email, fax, of  op mondelinge c.q.

                           tillefonische wieze.

 
14.

Ontvangstbewies    a. Veur materiaol wat an de verening ofstaon wodt, moet een ontvangstbewies ofgeven wodden
                                 b. Veur materiaol wat in bruuklien ofstaon wodt,moet d'r een overienkomst tekend wodden.
                                 c. Veur alle materiaol daor de verening de beschikking over krigt, bepaolt de verening wat
                                     die d'r mit dot; behalve as d'r bepaolings opmaekt bin, die dit niet toestaon.
 
15.

In die dingen, waor dit reglement niet in veurzicht beslist et bestuur, veur zowied dit niet in stried is mit de statuten.
 
                                  ****************************