Makkinga, heeft een geschiedenis die teruggaat tot voor de Middeleeuwen.

De oudste klok dateert uit 1463. Dit is aanleiding om ervan uit te gaan dat het dorp al in de vijftiende eeuw als kerkdorp heeft gefungeerd.
De laatmiddeleeuwse Lycklamastins die aan de noordoostzijde van het kruispunt van de wegen vanuit Oosterwolde, Oldeberkoop, Donkerbroek en Elsloo stond, was de enige stins in de wijde omgeving. Hieruit kunnen we afleiden dat Makkinga een zekere status had en op een strategische plek lag. De stins is in 1829 afgebroken.
Makkinga was na Oldeberkoop en voor Oosterwolde van 1849 tot 1886 hoofdplaats van de grietenij en (na 1851) hoofdplaats van de gemeente Ooststellingwerf. Het gemeentehuis in het dorp werd afgebroken om in Oosterwolde herbouwd te worden.
De in 1887 gegraven Makkingaastervaart naar de gekanaliseerde Tjonger en de realisatie van de tramlijn Steenwijk-Oosterwolde in 1914 waren voor de ontwikkeling van het dorp van groot belang.
Evenals de zuivelfabriek de Coöperatieve Melkerij “De Eendracht”, die in 1895 werd gesticht.
Aan de Lyclamaweg staat sinds 1925 korenmolen “De Weijert”. dorpsgezicht 2
De Makkingaastervaart heeft zijn functie verloren, de tram maakte zijn laatste rit in 1962, de zuivelfabriek bestaat niet meer, maar de molen draait nog en is samen met museum “Oold Ark” te bezichtigen.

Makkinga; al eeuwenlang een verrukkelijk dorp.

De saamhorigheid in het dorp is groot. Er is een bloeiend verenigingsleven.
De Historische Verening Makkinge e.o. is een nog jonge vereniging die als doelstelling heeft:
De historie van Makkinge en heur omgeving in de meerst roeme zin te aachterhaelen, te verbreiden en te beweren; ter verroeming van et inzicht in de geschiedenis van Makkinge en omgeving. De voertael zal daor, waor meugelik, et Stellingwarfs wezen.

We stellen ons Makkinga voor als een kleine gemeenschap met een veelkleurigheid van mensen, huizen en bedrijven. Toch hoort die veelkleurigheid bij elkaar. Ze vormen tezamen een soort levendig, dynamisch mozaïek.
Vanuit deze gedachte is het project “Mozaïek Makkinga Samen” ontstaan.
Het doel van dit project, mogelijk Fonds Ooststellingwerf, is het in kaart brengen van huizen, bewoners en wat hen bezig houdt. Zo bouwen we aan een tijdsbeeld voor elkaar.

Het archief van de vereniging bevindt zich in het dorpshuis, dit is ook de plek waar de vereniging vergadert. Op een inloopmorgen, -middag, of -avond kunt u een kijkje nemen in het archief. In het dorpshuis zal tzt het HIP (historisch informatie punt) vorm krijgen.

Huzen vertellen de historie, meensken maeken geschiedenis.

 38 Brink 9 Feenstra Minkes11663